تعبیر خواب کژدم خواره

جانوری است که در شهر خوزستان می باشد و دم خود بر زمین می کشد و هر کسی که زخم او یافت هلاک شود. محمدبن سیرین گوید: دیدن کژدم خواره در خواب ، دلیل بر دشمنی آرمیده است، اما در دشمنی صعب بود. اگر دید کژدم خواره او را بگزید، دلیل که ازدشمن مضرت بیند. اگر دید او را از کژدم خواره گزندی نرسید، دلیل که از دشمن ایمن شود.