تعبیر خواب گاو چشم

محمدبن سیرین گوید: دیدن آن به خواب ، دلیل بر کنیزک است.

جابرمغربی گوید: اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند، دلیل که او را فرزندیآید اگر بیوقت بیند تاویلش بد است. اگر درخواب گاوچشم را پژمرده دید، دلیل که غمگین شود.