تعبیر خواب گرد

محمدبن سیرین گوید: اگر در خواب بیند گرد یه چیزی نشسته بود که ملک او بود، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر دید میان آسمان و زمین گرد گرفته بود، دلیل بر کاری پوشیده است در آن موضع و مردم آنجا بدانند که چگونه از عهده کار بیرون آیند. اگر بیند روی او پرده گرد بود، دلیل که او را عقوبتی رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گرد به خواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: بلا. سوم: عقوبت.