تعبیر خواب گردون

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است. اگر دید پادشاه گردونی به وی داد، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گردن بر هشت وجه است. اول: عزو جاه. دوم: ولایت. سوم: مرتبه. چهارم: بزرگی. پنجم: هیبت. ششم: خرمی. هفتم: رفعت. هشتم: اسانی کارها.