تعبیر خواب گلدان – جای گل

۱ـ دیدن گلدان در خواب ، علامت آن است که در برخی از امور زندگی توفیق مییابید و در برخی از امور دیگر شکست میخورید .

۲ـ دیدن گلدان شکسته در خواب ، علامت آن است که به خاطر امری مضطرب و پریشان خواهید داشت.