تعبیر خواب گلشکر

محمدبن سیرین گوید: گلشکر در خواب ، دلیل مال و غنیمت بود به قدرخورده بود.