تعبیر خواب گلف – بازی

اگر خواب ببینید مشغول بازی گلف یا تماشای این بازی هستید ، نشانه آن است که در کسب لذتی افراط میکنید .
باختن در بازی گلف ، علامت آن است که فردی نادان شما را تحقیر خواهد کرد.