تعبیر خواب گلنار

محمدبن سیرین گوید: دیدن گلنار در خواب ، دلیل عروسی ومنفعت است. اگر بیند که گلنار از درخت بگسست، دلیل که از عروس جدا شود یا از کنیزک.