تعبیر خواب گمرک

۱ـ دیدن اداره گمرک در خواب ، دلالت بر رقابت و هم چشمی دارد .

۲ـ اگر خواب ببینید داخل اداره گمرک میشوید ، نشانه آن است که برای رسیدن به مقامی تلاش میکنید .

۳ـ اگر خواب ببینید از اداره گمرک بیرون میآیید ، دلالت بر از دست دادن مقام یا شکست در کارهای تجاری دارد.