تعبیر خواب گنگ – لال

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند گنگ شده، دلیل بر نقصان دیدن بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گنگ شدن در خواب هفت وجه است. اول: درویشی. دوم: بدحالی. سوم: غم. چهارم: نقصان عیش. پنجم: مصیبت. ششم: نقصان دین. اگرگنگ یبیند گویا شد، دلیل که کارها بر وی گشاده شود.