تعبیر خواب گورستان

محمدبن سیرین گوید: دیدن گورستان در خواب ، دلیل صحبت است با جاهلان که دین و دنیای ایشان به فساد بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید گورستان را زیارت میکرد، دلیل که اهل زندان را دلداری کند.

جابرمغربی گوید: اگر در گورستان میرفت، دلیل که درویش شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.