تعبیر خواب گوگرد

محمدبن سیرین گوید: دیدن گوگرد در خواب ، دلیل غم و اندوه است.