تعبیر خواب آب تیره

تام چت ویندرا گوید:

اگر آب عمیق وتیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد.

لوک اویتنهاو می گوید :

پیام خواب آب کدر: نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون: وسوسه ها، نگرانیها و انواع و اقسام دلواپسیهای دارد.

جابر مغربی گوید:

اگر در سال فراوانی آب بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد، سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب راکد و تاریک اندوه است وغصه.

محمد بن سیرین گوید:

اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود.

حضرت دانیال گوید:

اگرکسی آب تیره بر وی ریخت، دلیل کند که از آن کس شر و بدی به او رسد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب تیره غم بود.

دیدن آب تیره در فساد افتد.

دیدن آب تیره روان ظلمی براهل زمین پیدا شود.