تعبیر خواب آب – لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید :

آب: نگرانی و غم

آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است.

آب نشانگر بسیاری از تصاویر، از اسطوره ها و رویاهاست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست.