تعبیر خواب آتش فشان

دیدن آتشفشان در خواب ، نشانهآن است که با کسانی مخالفت می کنید

که شهرت شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد ، زیر سؤال می برند .