تعبیر خواب آخور

دیدن آخور در خواب ، علامت آن است که نتایج کارها شما را نگران و مشوش خواهد ساخت .

آدرس را روی پاکت نوشتن : شما خبرهای جالبی خواهید شنید
بدنبال یک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و یا جمع دوستان
به دنبال یک آدرس گشتن : اتلاف وقت