تعبیر خواب آرام

۱ـ دیدن دریایی آرام در خواب و نشانه پایان نومیدی است .

۲ـ اگر خواب ببینید از دیدن دریایی آرام احساس آرامش می کنید ، نشانه آن است که زندگی طولانی و پر ثمری در پیش رو خواهید داشت .