تعبیر خواب آستین

لوک اویتنهاو میگوید : بلند : افتخار کوتاه : ضرر گشاد : خشم

دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان ، نشانه آن است که به لذتهای فریبنده و ناپایدار دست خواهند یافت ، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند.