تعبیر خواب آشغال

۱- دیدن آشغال و زباله در خواب ، نشانه اداره نامطلوب امور زندگی است.

۲ـ اگر زنی خواب ببینید آشپزخانه اش تمیز و مرتب است ، علامت آن است که اقبال به او رو خواهد کرد.