تعبیر خواب آلومینیوم

۱- دیدن آلومینیم در خواب ، دلالت بر آن دارد که به همین زندگی خود قناعت می کنید.

۲- اگر زنی در خواب زیور آلات و یا ظروف آلومینیمی کدر ببیند ، نشانه آن است که زیانی خواهد دید و اندوهی غیر قابل پیش بینی بر او چنگ خواهد انداخت.