تعبیر خواب آهنگر

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد.

دیدن آهنگر در خواب ، نشانه این است که به زودی مسئولیتهایی سنگین بر دوش شما گذاشته خواهد شد.