تعبیر خواب ابراهیم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره ابراهیم میخواند، دلیل که مادام به خیر و طاعت مشغول شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: نزد خدای تعالی عزیز و گرامی بود.

ابراهیم کرمانی گوید: دنیای او نیکو باشد.