تعبیر خواب ابزار

۱ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانه کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است.

۲ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان یا نزدیکان شما را تهدید میکند.