تعبیر خواب اتوبوس

اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها میگذرید ،

علامت آن است که وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا میکنید.