تعبیر خواب احضار ارواح

اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید ،

نشانه آن است که آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.