تعبیر خواب اذیت و آزار

۱ـ اگر خواب ببینید مورد آزار کسی قرار گرفته اید ، نشانه آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.

۲ـ اگر در خواب تجربه آزار دهنده ای را تحمل کنید ، نشانه آن است که میخواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بیشتر به پیش ببرید.