تعبیر خواب ارتقاء

۱ـ اگر خواب ببینید به مقامی والا ارتقاء مییابید ،علامت آن است که با مطالعه و دقت در کارها به پیشرفت و ثروت دست خواهید یافت.

۲ـ اگر خواب ببینید به سمت آسمان صعود میکنید ، علامت آن است که به ثروتی دست خواهید یافت ، اما باید برای حفظ و نگهداری ثروت خود بشتر بکوشید.