تعبیر خواب ارث

لوک اویتنهاو میگوید :
ارث : خلاص شدن از یک موقعیت ناجور

اگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.