تعبیر خواب ارزانی

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ارزانی مصیبت بود.