تعبیر خواب ارزن

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ارزن روزی ناگهانی بوی رسد.