تعبیر خواب ارگ

۱ـ اگر در خواب صدای ارگ را از کلیسا بشنوید ، علامت آن است که افراد خانواده از یکدیگر جدا خواهند شد.

۲ـ اگر خواب ببینید با ارگ آهنگ دلپذیری را مینوازید ، علامت آن است که از آسایش دنیوی بهرمند میگردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می آورید.

۳ـ آواز محزونی که به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانه از دست دادن دوست یا مقامی است و همچنین حکایت از وظایفی خسته کننده دارد.