تعبیر خواب اسباب سفر

لوک اویتنهاو میگوید :

دیدن : از دست دادن شغل شما را تهدید میکند
سفر کردن با بار بسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده