تعبیر خواب اسفناج – سبزی

محمدبن سیرین گوید: دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود
و خوردن وی، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همیخورد، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود