تعبیر خواب اسفنج

۱ـ دیدن اسفنج در خواب ، نشانه آن است که فریب و نیرنگ دیگران را خواهید خورد .

۲ـ اگر خواب ببینید برای نظافت از ابر یا اسفنج استفاده میکنید ، نشانه آن است که قربانی حماقت خود خواهید شد .