تعبیر خواب اسپند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید.

چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش میافکنید موردی پیش میآید که از انجام کاری هراس دارید. اسفند را در بیداری برای دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش میافکنیم در خواب نیز تجسم مکانیسم دفاعی روح ماست در مقابل حوادث بیم آور آینده و به هیچوجه بد نیست