تعبیر خواب اسید

۱ـ نوشیدن هر چیز در خواب که خاصیت اسیدی داشته باشد ، نشانه آن است که در آینده نگرانی و اضطراب فراوانی خواهید داشت .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند مشروب الکلی مینوشد ، معنایش این است که احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد .
۳ـ دیدن خواب اسیدهای سمی، نشان میدهد که خیانتی که بر علیه شما شکل می گیرد ، افشاء خواهد شد.