تعبیر خواب اشتر شتر

محمدبن سیرین گوید: اگر کسیخود را بر اشتریمجهول بیند که به شتاب همیرود، دلیل کند به سفر رود.
اگر بیند بر اشتریجولان همیکرد، دلیل است غمگین و متفکر شود. اگر بیند بر اشترینشسته بود و راه گم کرده میراند و ندانست راه راست کجاست، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت. اگر بیند ماده شترییافت، دلیل است بر این که زن خواهد. اگر اشتر با بچه بود، آن زن که خواهد با فرزند بود. اگر بیند اشتر از ویرویبگردانید و مطیع او نشد، دلیل است اندوهگین شود.
حضرت دانیال گوید: اگر بیند بر اشتر مست خشم آلود نشسته بود، دلیل که بر مردیبزرگ غلبه کند. اگر بیند با اشتریجنگ و نبرد میکرد، دلیل است با مردیعجمیکه دشمن بود ویرا، خصومت افتد. اگر بیند که رمه اشتران را همیچرانید و دانست از ملک او بود، دلیل کند که ویرا ولایتیبود و به مردم آن ولایت فرمانروا شود. اگر بیند اشتر را همیدوشید ، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدر ان شیر که دوشیده بود. اگر بیند به جایشیر از پستان شتر خون آمد، دلیل است آن مال که بدون رسد حرام بود. اگر بیند ماده شتریکسیبدو بخشید، یا از کسیبخرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند ماده شتریکه از او بود بگریخت یا دزد برد،دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد. اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل که زنش بمیرد. اگر بیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه آورد و مالش زیاد شود. اگر ماده شتریدید به امیدیکه دارد برسد. اگر بیند که گوشت اشتر میخورد، دلیل است بیمار گردد.
ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند کسیگوشت اشتر بسیار بدو داد، دلیل است مال یابد به قدر گوشت اشتر. اگر بیند که اشتر را قربانیمیکرد و گوشت او را به هر کسیمیداد، دلیل که مردیبزرگ در آنجا قربانیشود یا بمیرد. اگر بیند که اشتریمجهول در پس او همیآید، دلیل که سرگشته و متفکر شود. اگر بیند که اشتریرا قهر و زبون خویش کرد، دلیل است دشمن را مقهور خویش کند. اگر بیند که رمه اشتران در زمینییا در دهیجمع میگردید،دلیل است در آنجا دشمن جمع شود، یا سیل در آنجا خرابیکند یا بیماریدر مردم آن موضع مستولیشود. اگر بیند که اشتران بار گندم و جو داشتند، دلیل است از آن دشمن در آنجا خیر و برکت بود.
جابر مغربیگوید: اگر بیند بر اشتر یک ساله نشسته بود، دلیل است اندوهگین شود. اگر بیند از اندام شتر ویخون زایل شود، دلیل که سعادت و نعمت دنیا یابد به قدر آن خون. اگر بیند مهار اشتریمیکشید، دلیل است بافردیفرمانبردار او را خصومت افتد. اگر بیند که در بیابان اشتر بسیار یافت، دلیل است بر بزرگیو فرمانروائیاو بر جماعت بیابانگرد. اگر بیند که دو شتر یافت، دلیل که مال یابد. اگربیند کسیویرا شتریداد، دلیل که به قدر و قیمت آن منفعت یابداز کسی. اگر بیند که قومیشتریبکشتند و گوشت آن قسمت کردند، دلیل کند که در آن موضع مردیدارا بیمرد و مال ویرا قسمت کنند به میراث.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که اشتران بسیار داشت و دانست که آن جمله ملک ویاست و از اشتران اعرابیبودند، دلیل است در دیار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمیبودند، دلیل است در دیار عجم پادشاه گردد. اگر زنیبیند اشتریبا بخورد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد و بدانکه پوست اشتر نیز همین. دلیل را دارد و بعضیاز معبران گفته اند: میراث یابد. اگر بیند که اشتر با او سخن گفت، دلیل است خیر و نیکیبدو رسد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن اشتر درخواب بر ده وجه بود. اول: پادشاه عجمی، دوم: مردیامیر، سوم: مرد مومن، چهارم: سیل، پنجم: فتنه، ششم: آبادانی، هفتم: زن ،هشتم: حج، نهم: نعمت، دهم: مال و اشتر عربی، دلیل بر مردم عرب کند و اشتر عجمی، دلیل بر مردم عجمیو بدانکه اشتربانیبه تاویل خداوند به تدبیر و ولایت بود و راست کننده کارها بود.