تعبیر خواب اشتر غاز

محمد بن سیرین گوید: دیدن اشترغاز به خواب ، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند اشترغاز فراگرفت، یا کسی بدو داد و از او همی خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد.