تعبیر خواب اشک

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد.
اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بی گریه اشگ به رویا بود، دلیل که وی را به سخن طعنه زنند. اگر بیند که در چشم وی به جای اشگ گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالی حلال بی رنج بدو رسد.اگر دید اشگ به رویا و فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود، اول: شادی و خرمی، دوم: غم و اندوه، سوم: نعمت بود.
لوک اویتنهاو میگوید :
اشک : شادی، نیکبختی

۱ـ گریه کردن در خواب ، نشانه آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد کرد .
۲ـ دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد .