تعبیر خواب اظهار عشق

۱ـ اگر زنی خواب ببیند کسی به او اظهار عشق می کند ،
نشانه آن است که آنطور که انتظار می رود کسی حاضر به خواستگاری او نیست ، و به دنبال کسب لذت های واهی ناامیدی خواهد بود .
۲ـ اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می کند ، دلالت بر آن دارد که او در خور دوستی و رفاقت نیست .
۳ـ اگر خواب ببینید یکی از اقوام به شما اظهار عشق می کند ، نشانه رنح و ناامیدی است .
۴ـ اگر خواب ببینید با یکی از اقوام مکاتبه عاشقانه دارید ، نشانه آن است که بین اقوام و بستگان اختلاف بوجود می آید .