تعبیر خواب اعداد

لوک اویتنهاو می گوید :
کوچک : نا مطمئن بودن
بزرگ : موفقیت

دیدن اعداد در خواب ، علامت آن است که اوضاع بدکار باعث ناراحتی و پریشانی شما خواهد شد