تعبیر خواب افلیج فلج

۱ـ اگر خواب ببینید افلیح شده اید ، نشانه آن است که قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید .

۲ـ اگر خواب ببینید دوستتان افلیح شده است ، علامت آن است که دچار بیماری و تردید خواهید شد . تردیدی که به درون خانه شما نیز نفوذ خواهد یافت .
۳ـ اگر کسی خواب ببیند یارش افلیج شده است ، نشانه آن است که نارضایتی از موضوعی شادمانی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد .