تعبیر خواب النگو

۱ـ اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید که دوست یا نامزد شما هدیه داده است ، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید کرد .
۲ـ اگر دختری در خواب النگوی خود را گم کند ، در آینده با زیانها و مشکلات فراوانی روبرو می شود .
۳ـ اگر خواب ببینید النگویی پیدا می کنید ، نشانه کسب ثروتی قابل توجه است .