تعبیر خواب الکل

لوک اویتنهاو می گوید :
نوشیدن آن با آدمهای سرخوش : دوره ای خوش خواهید داشت
نوشیدن آن با آدمهای غمگین : خیانت