تعبیر خواب الکوثر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره کوثر میخواند، دلیل که مال و نعمت بسیار یابد، لکن فرزندش کم بود.
ابراهیم کرمانیگوید: عطا یابد از بزرگی و دشمن او بدحال شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خیرات بسیار نماید و اجر و ثواب یابد.