تعبیر خواب املت

۱ـ اگر خواب ببینید با املتی که سرد شده است از شما پذیرایی می کنند ،
علامت آن است که با فریب و چرب زبانی می خواهند شما را گمراه سازند .
۲ـ خوردن املت در خواب ، علامت آن است که با فردی آشنا می شوید که ارزش دارد به او اعتماد کنید .