تعبیر خواب انتخابات

اگر خواب ببینید در انتخابات شرکت کرده اید نشانه آن است که در مباحثی شرکت می کنید که برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است.