تعبیر خواب بادبزن

۱ـ دیدن بادبزن در خواب ، علامت آن است که در آینده نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید .

۲ـ اکر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند ، نشانه آن است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد . اگر خواب ببیند بادبزن کهنه ای را گم می کند ، نشانهآن است که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد .