تعبیر خواب بادروک

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بادروک همی خورد، دلیل که حاجت او روا شود و مراد بیابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خوردن بادروک درخواب سه وجه بود. اول: حاجت روائی، دوم: کام یافتن، سوم: دیدار غائب.