تعبیر خواب بازجویی

اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ،نشانهآن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد .